• info@somloquesembrem.org

Campanya municipalFORA EL GLIFOSAT CANCERÍGEN I TOTS ELS HERBICIDES DELS AJUNTAMENTS. COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE FITOSANITARIS ALS MUNICIPIS. CAP A UNA JARDINERIA ECOLÒGICA.

EL GLIFOSAT

És un herbicida sistèmic no selectiu desenvolupat per la multinacional Monsanto que en va ser propietària de la patent fins l’any 2000. Es tracta de l’herbicida més usat a tot el món i recentment l’Organització Mundial de la Salut, l’ha classificat com a “possible cancerigen” tot i que l’empresa l’ha venut sempre com a inofensiu. En els darrers anys, Monsanto ha desenvolupat cultius transgènics resistents a tractaments amb aquest potent compost (no autoritzats encara a la UE) però que han fet augmentar el seu ús i la seva presència en els aliments transgènics importats.

Des de fa poques dècades, ha passat d’un ús estrictament agrari a que els ajuntaments l’utilitzin habitualment en la gestió de parcs, zones enjardinades, camins, carreteres i carrers.

Les fórmules comercials més comunes contenen l’ingredient actiu (glifosat), que impedeix la fotosíntesi i afecta a d’altres processos metabòlics de les plantes sensibles a l’herbicida, i entre d’altres productes, surfactants que fan que el glifosat pugui penetrar a través de les cutícules de les fulles de les plantes.

Els problemes més importants que s’associen al glifosat són els nombrosos efectes sobre la salut humana, la progressiva contaminació dels aqüífers i dels medis aquàtics, els impactes negatius sobre els fongs i bacteris de sòl, sobre la fauna i flora silvestre i també sobre els cultius i bestiar. Tots ells es detallen en l’argumentari de la campanya.

Per contra, no hi ha cap motiu d’importància que en requereixi l’ús en la jardineria ni en la gestió de les vies públiques. Cal deixar de veure la vegetació espontània com problema estètic, entendre la seva funció en l’ecosistema i només actuar sobre ella quan suposi un problema real. En aquest casos, es poden utilitzar mitjans manuals, mecànics, tèxtils, etc.

Fins i tot algunes de les plantes considerades males herbes són espècies amb gran potencial nutritiu i medicinal sobre el que caldria fer molta pedagogia.

En qualsevol cas, l’eradicació del glifosat i dels herbicides dels espais municipals no s’ha d’entendre com un fet aïllat sinó com un primer pas que permeti avançar cap a una jardineria ecològica, basada en les espècies autòctones i la reducció de consum hídric.

Print


 

LA NORMATIVA SOBRE BIOCIDES I ELS AJUNTAMENTS

Segons la normativa vigent, els Ajuntaments tenen obligacions pel que fa a la informació pública sobre els tractaments fitosanitaris que es fan en les vies i terrenys públics del municipi i les seves proximitats, tant si són de caràcter urbà com rústic, tant si és el propi consistori qui les realitza com si es tracta d’empreses o usuaris privats, tant si són usos agraris com si no ho són. A més d’això, l’Ajuntament com a aplicador està subjecte al compliment de la normativa sobre ús de biocides.

Generalment els Ajuntaments no compleixen ni fan complir aquestes obligacions d’informació i senyalització sobre tractaments amb biocides i en moltes ocasions tampoc compleixen amb els requeriments com aplicadors.

>>> El marc general d’actuació per a ús de biocides s’estableix en Real Decreto 1311/2012 de 14 de setembre.

>>> La resolució del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya de 15 de maig de 1984 regula l’ús de plaguicides per prevenir danys a animals en pastura.

 

OBJECTIUS DE LA CAMPANYA

 

  • Erradicar l’ús del glifosat i la resta d’herbicides de les pràctiques dels Ajuntaments.

 

  • Fer que els Ajuntaments compleixin amb les responsabilitats que els atribueix la normativa referent l’ús adequat de biocides, a la informació pública sobre els tractaments i la seva senyalització en el terme municipal.

 

  • Informar de la problemàtica a la població i molt especialment als professionals del municipi que en fan ús.

 

INSTRUMENTS DE LA CAMPANYA
Argumentari sobre el glifosat amb referències bibliogràfiques

DOCUMENTReal Decreto 1311/2012 de 14 de setembre sobre l’ús sostenible depesticides

DOCUMENTResolució del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya de 15 de maig de 1984: regula l’ús de plaguicides per prevenir danys a animals en pastura.

DOCUMENTResum de la normativa sobre tractaments en usos agraris (Departament d’Agricultura, març del 2015)

DOCUMENTResum de la normativa sobre tractaments en usos no agraris (Departament d’Agricultura, març del 2015)

DOCUMENTModel de moció per al Ple Municipal

DOCUMENTInstància municipal pel compliment de la normativa sobre tractaments en espais ramaders

DOCUMENTInstància municipal pel compliment de la normativa sobre tractaments en entorns urbans, periurbans i vies públiques

DOCUMENTFormulari d’adhesió a la campanya 2015 de Som lo que Sembrem

LINKNotícia sobre la classificació com a cancerigen del glifosat:

LINK